Micke +46 76 825 77 60 Tony +46 70 666 02 06 Åke +46 70 872 95 55 Kristofer +33 66 99 22 786
info@teambild.se
Your Shopping Cart is empty.

Användarvillkor

(Please scroll down for terms in English)

Dessa villkor är bindande mellan kunden och Teambilds fotografer. Den som använder det digitala bildarkivet godkänner Användarvillkoren genom att logga in med användarnamn och lösenord i databasen på www.teambild.se eller genom att köpa bilder via onlineshop på sidan. Den som agerar på uppdrag av ett företag, garanterar att den har rätt att teckna avtal för företaget.

Villkoren gäller för både enstaka bilder med publiceringsrätt och/eller abonnemang/avtal med nedladdningskonto.

1. Kunden Dessa avtalsvillkor gäller då kunden får tillgång till bilder från teambild.se. Kunden kan få tillgång till bilder genom att ladda ned dem till egen dator. Kunden kan om så önskas få leverans av bilder enligt önskemål efter beställning. För användning av det digitala arkivet tilldelas kunden användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte lämnas vidare till utomstående eller på annat sätt missbrukas. Användarnamn och lösenord är utställt enbart för aktuell person och företag. Kunden kan bli skadeståndsskyldig om tilldelat användarnamn och lösenord används av någon som inte är behörig.  

2. Upphovsrätt Teambilds bilder skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till kunden utan man erhåller endast en begränsad användningsrätt om inte annat avtalats, i de flesta fall så gäller kallad publiceringsrätt vilket innebär att bilden får publiceras enligt avtalat ändamål.

3. Bilder för privat bruk Bilderna levereras efter godkänd betalning till angiven adress. Bilderna får INTE mångfaldigas eller spridas på något sätt utan Teambild och fotografens tillstånd. Rätten till användning av bilden gäller enbart för privat bruk. Överträdelse av detta medför ALLTID krav på skadestånd.

4. Redovisning av användningen av bilder Kunden förbinder sig att till fotografen eller Teambild lämna fullständig och korrekt redovisning av i vilket sammanhang och hur bilderna används. 

5. Rättigheter och restriktioner Kunden erhåller en ej överlåtbar och icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk. Rätten skall utnyttjas senast inom ett år från nedladdningen respektive leveransen. Bilderna får ej överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om annat ej uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten. Kunden är gentemot Teambilds fotografer ansvarig för bildernas publicering och användning i övrigt. Teambild förbehåller sig rätten att vid överträdelser av användningsvillkor och avtal stänga av kund från fortsatt tillgång till det digitala bildarkivet och användning av bilder. 

6. Bearbetning av bilder Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder – utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll – eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får ej ske utan skriftligt tillstånd från Teambild och dess fotografer. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bilder åvilar helt kunden.

7. Publicering redaktionell hemsida Om inget avtalats ger publiceringsrätt i tidning eller magasin också kunden rätt att publicera bilden på kundens hemsida utan extra kostnader. Detta gäller dock inte motsatt förhållande, publiceringsrätt endast för hemsida eller annan elektronisk publicering får inte användas i tryckt media.

8. Byline Fotografens namn ska alltid anges och Teambilds namn bör anges vid publicering av bild. För utelämnat fotografnamn eller felaktig byline debiteras avgift enligt på bildmarknaden gällande regler och upphovsrättslagar. 

9. Lagring Bilder som laddas ned från Teambilds arkiv får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den användning som avtalats. Vid återpublicering av bild skall den laddas ned på nytt eller beställas för ny leverans. 

10. Betalningsvillkor För fakturabetalning gäller 20 dagar netto från fakturadatum, fakturering görs av aktuell fotograf och dess företag. Fakturering av nedladdade bilder (om sådant abonnemang är aktuellt) sker en gång i månaden, den 30:e, tidigast 21 dagar efter nedladdning av bild och sker av respektive fotograf och dess företag. För direktbetalning med kort använder vi Paypals system.

11. Cookies Sidan använder cookies, genom att använda och logga in på sidan godkänner man cookies.

12. Datalagring Vi sparar enbart uppgifter för kunduppgifter för att man som användare ska kunna logga in och köpa bilder på Lantbruksbild.se. Vi lämnar aldrig sparade kunduppgifter vidare till tredje part. Du ser vilka uppgifter vi sparat på dina kontouppgifter på ditt konto på sidan.


Terms and conditions

These terms are binding between the customer and Teambild’s photographers. Anyone using the digital image archive accepts the Terms of Use by logging in with the username and password in the database at www.teambild.se or by purchasing images via online shop on the site. Anyone acting on behalf of a company guarantees that it has the right to sign a contract for the company.

The terms and conditions apply to both individual pictures with publishing rights and / or subscription / agreement with download account.

1. The customer These contract terms apply when the customer has access to pictures on teambild.se. The customer can access images by downloading them to their own computer. The customer can, if desired, receive delivery of pictures as requested upon order. For the use of the digital archive, the customer is assigned a username and password. The Customer is responsible for ensuring that the username and password are not passed on to anyone else but the csutomer or otherwise abused. Usernames and passwords are issued only to the relevant person and company. The customer may be liable for damages if the assigned username and password is used by someone who is not authorized.

2. Copyright Teambilds photos and videos are protected by international copyright law. The copyright to the images and videos does not pass over to the customer, only a limited right of use is obtained unless otherwise agreed, in most cases the so-called publishing right, which means that the image may be published according to an agreed purpose.

3. Pictures for private use The pictures are delivered after approved payment to the specified address. The images may NOT be reproduced, published or copied in any way without Teambild and the photographer’s permission. The right to use the image is for private use only. Violation of this ALWAYS entails claims for damages.

4. Accounting of the use of images The customer undertakes to provide the photographer or Teambild with a complete and accurate account of the context and how the images are used.

5. Rights and restrictions The customer receives a non-transferable and non-exclusive single use right. The right must be exercised within one year of the download and delivery respectively. The images may not be transferred or rented, distributed or reproduced, unless otherwise expressly stated in the contracted use right. The customer is responsible to Teambild’s photographers for the publication and use of the pictures in general. Teambild reserves the right to terminate the customer from continued access to the digital image archive and use of images in case of breaches of terms of use and agreements.

6. Processing of images Processing, manipulation or other modification of images – in addition to normal editing, which does not in any way change the contents of the image – or the use of an image or part of an image together with another image (assembly) and similar measures, must not be done without written permission from Teambild and its photographers. Responsibility for and any claims for damages arising from such unauthorized use of images rests entirely with the customer.

7. Publishing editorial website If nothing else has been agreed, publishing rights in newspapers or magazines also give the customer the right to publish the image on the customer’s website at no extra cost. However, this does not apply to the opposite situation, the right of publication only for website or other electronic publication must not be used in printed media.

8. Byline The name of the photographer should always be stated and the name of Teambild should be stated when publishing a picture. For omitted photographer name or incorrect byline, a fee is charged in accordance with the rules and copyright laws applicable in the image market

9. Storage Images downloaded from the Teambild archive may be stored digitally but not for any other purpose or for longer than is necessary for the use agreed upon. When republishing an image, it must be downloaded again or ordered for a new delivery.

10. Payment terms For invoice payment, payment are required within 20 days from the invoice date, invoicing is done by the current photographer and its company. Invoicing of downloaded images (if such a subscription is applicable) takes place once a month, on the 30th, at the earliest 21 days after downloading the image and is done by the respective photographer and its companies. For direct payment by card, we use PayPal’s system.

11. Cookies The site uses cookies, by using and logging in to the site it’s assumed that you accept cookies.

12. Data storage We only store customer data so that as a user, you can log in and buy pictures on Lantbruksbild.se. We never pass on saved customer information to third parties. You can see what information we saved on your account information in your account on the page.